02-Mahabalipuram03-GKC & Madurai04- Chettinad Palace05-GKC statue06-Tenkasi08-Pollachi -Elephants09-Karaikudi-Suthai statue10-Thanjavur - Veena11- GKC (Gangaikonda Cholapuram) Temple)12-Karaikudi-Childrens play