Avinash & ShreyaDinesh & VyshnaviKarthik & Aishwarya